Trang chủ | Nổ hũ trực tuyến quay hu online

Phòng Tài vụ


CHỨC NĂNG

- Phòng tài vụ là phòng tham mưu giúp  Hiệu Trưởng trong tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính-kế toán trong Nhà trường theo quy định của Pháp luật

- Tổ chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, vật tư tài sản ủa Nhà Trường.

 

NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo quy định
- Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ tài chính đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo và các họat động khác trong Nhà trường.
- Lập kế hoạch và quản lý các nguồn vốn: Vốn Xây dựng cơ bản, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà Trường
- Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chỉ tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh ph, đảm bảo các nguyên tắc Tài chính-kế toán, chi trả các nguồn kinh phí đã được phê duyệt kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi Nhà trường
- Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất xuất dịch vụ trong Nhà Trường
- Xây dựng phương án Tài chính, rà soát bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế Tài chính của Nhà trường và thông qua Hội nghị Công nhân viên chức hàng năm
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê và tổng hợp báo cáo tài sản hàng năm
- Thực hiện các báo cáo quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm, trình Hiệu Trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu định kỳ.
- Hướng dẫn và phối hợp các đơn vị Phòng, Khoa thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của Nhà Trường. Đảm bảo việc cấp phát lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông